Persil

Ochrana osobných údajov

 

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Henkel Slovensko, spol. s r.o., ďalej len Henkel, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi alebo použije jej internetové stránky. Spoločnosť Henkel zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, resp. s predpismi o ochrane osobných údajov krajiny, v ktorej sa kompetentné oddelenie zodpovedné za spracovávanie údajov nachádza. Robíme všetko, čo je potrebné aby sme zabezpečili súlad s týmito právnymi predpismi.

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom hyperodkazov na internetových stránkach spoločnosti Henkel. Spoločnosť Henkel nie je zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov na odkazovaných stránkach. Hlavne neprijímame žiadnu zodpovednosť za porušenie ustanovení právnych predpisov alebo poškodenie práv, ku ktorým dôjde alebo môže dochádzať na takýchto stránkach alebo prostredníctvom týchto stránok.

2.  Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Henkel zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá užívateľ výhradne spoločnosti svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu užívateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov.

Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, v niektorých prípadoch Vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru Vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili a v niektorých prípadoch aj všetky vyhľadávané heslá, ktoré ste zadali pri hľadaní našich internetových stránok.

V závislosti na okolnostiach môžu byť tieto údaje využité na vytvorenie si predstavy o niektorých užívateľoch našich internetových stránok. Avšak v tejto súvislosti nepoužívame žiadne údaje vzťahujúce sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú len ak boli poskytnuté anonymne. V prípade, že spoločnosť Henkel prevádza údaje externému dodávateľovi služieb, prijmú sa technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia, že prenos sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom prehlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. To Vám umožňuje kedykoľvek sa informovať o tom, ktoré údaje uchovávame a ako tieto údaje zbierame a využívame.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť Henkel bude uchovávať Vaše údaje v bezpečí a z toho dôvodu uskutoční akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie Vašich údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zmluvní partneri spoločnosti Henkel, ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby Vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Henkel, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch bude nevyhnutné, aby sme Vaše požiadavky odovzdali spoločnostiam v rámci skupiny Henkel. V týchto prípadoch bude s Vašimi údajmi zaobchádzané rovnako dôverne.

4. Osobné údaje detí

Spoločnosť Henkel nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov. V nevyhnutných prípadoch, spoločnosť Henkel jasne upriami pozornosť detí na vhodnom mieste na fakt, že nemajú poskytovať spoločnosti Henkel žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa zistia, že deti v ich starostlivosti sprístupnili svoje osobné údaje spoločnosti Henkel, žiadame ich, aby nás kontaktovali na email/adresu uvedenú v bode 6. ak majú byť tieto údaje zlikvidované. Následne bezodkladne zabezpečíme odstránenie týchto údajov.

5. „Cookies“

Spoločnosť HENKEL používa pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok a na zabezpečenie ďalších úloh technológiu cookies. Cookies sú miniatúrne súbory, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. Cookies okrem iného prevádzkovateľovi internetových stránok umožňujú odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov jeho internetových stránok.

Cookies a údaje získané prostredníctvom internetových stránok spoločnosti HENKEL využívajúcich technológiu cookies môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

  • umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa internetových stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) internetových stránok atď.;
  • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa internetových stránok používajú stránky, ako napr. ktoré internetové stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia internetových stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií internetových stránok; 
  • uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi internetových stránok, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu pre návštevníkov a užívateľov internetových stránok;   
  • reklamné a marketingové účely, tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.

V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok spoločnosti HENKEL využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené vyššie, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies).
Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých internetových stránok a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nastavenie Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok spoločnosti HENKEL využívajúcich technológiu cookies na všetky účely uvedené vyššie.

Spoločnosť HENKEL si vyhradzuje právo zmeniť tento dokument. Jeho zmena nadobudne účinnosť jej uverejnením na stránkach spoločnosti HENKEL, ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.

6. Vaše návrhy/pripomienky, Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Henkel zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite e-mail alebo list nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov, Henkel Slovensko, Attn. pán Miroslav Schwab, Záhradnícka 91, P.O. Box 66, 820 09 Bratislava, Slovensko (miroslav.schwab@henkel.com). Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

7. Sociálna sieť Facebook – Plug-iny

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako "Like" alebo "Páči sa mi". Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server Facebook, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na "Like" tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook.

Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook  a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou našich internetových stránok.